مقابله با اضطراب با راهکارهایی کاربردی

شاید خیلی از ما اضطراب را در مواقع مختلف در زندگی تجربه کرده‌ایم. گاهی به خاطر همین اضطراب، از برخی فعالیت‌های اجتماعی کنار کشیده‌ایم. برای مقابله با اضطراب می توانید راهکارهای زیر را امتحان کنید. البته این موضوع که گاهی در برخی موارد به طور طبیعی دچار اضطراب شویم، طبیعی است. اما اگر اضطراب به [...]