تغییر ساعت در ایران و برخی کشورها به چه علت است؟

گفته می شود در سال 1784، برای اولین بار بنجامین فراکلین، با درج مقاله ای طرح ساعت تابستانی را برای استفاده بهینه از انرژی مطرح کرد. بنجامین فراکلین یکی از پدران بنیانگذار ایالات متحده آمریکا است. بعد از آن در کشورهای عرض های میانی و قطبی سالهاست که این تغییر ساعت انجام میشود. اینکار برای [...]