ازدواج موفق و اهمیت میزان شباهت ها

شاید این سوال در ذهن شما هم کم و بیش مطرح شده است که چرا برخی از افراد در ازدواج سطح رضایت بیشتری از دیگران دارند. این سوالیست که دانشمندان سراسر دنیا نیز بیش از 80 سال است که در مورد آن در حال تحقیق و بررسی هستند. نتیجه این تحقیقات گویای اصلی ساده برای [...]