افزایش عزت نفس کودکان با همین نکات ساده

عزت نفس به معنی حس ارزشمند بودن است به گونه ای که شخص خود را توانمند و موفق بداند و از طریق مجموعه افكار، عواطف، احساس ها و تجربه ها به دست می آید. بر اساس تحقیقات، برخی رفتارهای آسیب زای کودکان، از قبیل پرخاشگری، بزهکاری، اضطراب، افت تحصیلی، مصرف سیگار و... می تواند ریشه [...]