5 ابزار رایگان و آنلاین برای محاسبه چگالی کلمات کلیدی

چگالی کلمه کلیدی تعداد دفعاتی است که کلمه یا عبارت کلیدی در یک صفحه نسبت به کل تعداد کلمات موجود، استفاده می شود. در این مطلب 5 ابزار مفید برای محاسبه چگالی کلمات کلیدی معرفی می شوند. Keyword Density  : # of keywords / # of total words زمانی که شما مقاله ای برای کسب [...]